ၾကားသိရသမွ်

ထူးထူးျခား ယေန႔မွာပဲ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆင္ျဖဴေတာ္ေလး ေမြးဖြား…

ထူးထူးျခား ယေန႔မွာပဲ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆင္ျဖဴေတာ္ေလး ေမြးဖြား

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပ္စု လက္ယာစတိုင္ ေက်း႐ြာရွိ

သစ္ထုတ္လုပ္ေရး စခန္းပိုင္ ဆင္မႀကီးမွ ဆင္ထီး အျဖဴေလး တစ္ေကာင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူးျခား ယေန႔မွာပဲ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆင္ျဖဴေတာ္ေလး ေမြးဖြား

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပ္စု လက္ယာစတိုင္ ေက်း႐ြာရွိ

သစ္ထုတ္လုပ္ေရး စခန္းပိုင္ ဆင္မႀကီးမွ ဆင္ထီး အျဖဴေလး တစ္ေကာင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူးျခား ယေန႔မွာပဲ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆင္ျဖဴေတာ္ေလး ေမြးဖြား

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပ္စု လက္ယာစတိုင္ ေက်း႐ြာရွိ

သစ္ထုတ္လုပ္ေရး စခန္းပိုင္ ဆင္မႀကီးမွ ဆင္ထီး အျဖဴေလး တစ္ေကာင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူးျခား ယေန႔မွာပဲ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆင္ျဖဴေတာ္ေလး ေမြးဖြား

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပ္စု လက္ယာစတိုင္ ေက်း႐ြာရွိ

သစ္ထုတ္လုပ္ေရး စခန္းပိုင္ ဆင္မႀကီးမွ ဆင္ထီး အျဖဴေလး တစ္ေကာင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။

C r e d i t

Z a w g y i

ထူးထူးၡား ေယန႔္မာပဲ ၼႏၼာၸ္ၫၱင္း ဆင္ၹဴေတာ္ေလး ေၼးၹား

ေတာငၠဳတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပၥဳ လက္ယာစတိုင္ ေက္း္ရာၿရိ

သစၴဳတႅဳပ္ေရး စခႏ္းပိုင္ ဆငၼႀကီးၿမ ဆငၴီး အၹဴေလး တစ္ေကာင္ ေၼးၹား ခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူးၡား ေယန႔္မာပဲ ၼႏၼာၸ္ၫၱင္း ဆင္ၹဴေတာ္ေလး ေၼးၹား

ေတာငၠဳတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပၥဳ လက္ယာစတိုင္ ေက္း္ရာၿရိ

သစၴဳတႅဳပ္ေရး စခႏ္းပိုင္ ဆငၼႀကီးၿမ ဆငၴီး အၹဴေလး တစ္ေကာင္ ေၼးၹား ခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူးၡား ေယန႔္မာပဲ ၼႏၼာၸ္ၫၱင္း ဆင္ၹဴေတာ္ေလး ေၼးၹား

ေတာငၠဳတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပၥဳ လက္ယာစတိုင္ ေက္း္ရာၿရိ

သစၴဳတႅဳပ္ေရး စခႏ္းပိုင္ ဆငၼႀကီးၿမ ဆငၴီး အၹဴေလး တစ္ေကာင္ ေၼးၹား ခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူးၡား ေယန႔္မာပဲ ၼႏၼာၸ္ၫၱင္း ဆင္ၹဴေတာ္ေလး ေၼးၹား

ေတာငၠဳတ္ၿမိဳ႕နယ္ ခူးအုပၥဳ လက္ယာစတိုင္ ေက္း္ရာၿရိ

သစၴဳတႅဳပ္ေရး စခႏ္းပိုင္ ဆငၼႀကီးၿမ ဆငၴီး အၹဴေလး တစ္ေကာင္ ေၼးၹား ခဲ့ပါတယ္။

C r e d i t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *