အေထြအေထြဗဟုသုတ

အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ေကာင္းျခင္း (၅) ျဖာ

အမ္ိဳးသမီးတို႕၏ ေကာင္း်ခင္း (၅) ်ဖာကို ဗဟုသုတအ်ဖစ္ ်ပႏႅၫၼြ္ေ၀ ေဖာ္်ပလိုကၸါတယ္ေနာ္…။

(၁) ေကသကလ္ာဏ = ဆံပင္၏ ေကာင္း်ခင္း

ဆံပငၠိဳ ကုပ္ေပၚေကန စုၿပီးစၫ္းထားလိုက္ရင္ ဥေဒါင္းငြက္ရဲ႕ ်မၫ္းစၫၸမာ အဖ္ားမြာ ကားၿပီးၾထက္ေန်ခင္း။ ေ်ဖခ္လိုက္ရင္ ဆံပင္ရဲ႕ အဖ္ားေၾတဟာ ထဘီေအာကၷားျစႏ္း ေ်ခမ္ကၥိေအာက္ေရာက္ၿပီး အထကၠိဳ ်ပႏ္ၿပီး ေကာ့တက္ေန်ခင္း။

(၂) မံသကလ္ာဏ = အသားေအရ၏ ေကာင္း်ခင္း

အ႐ိုးအဆစ္ေၾတ ေငါၿပီး ေပၚၾထေကၼန အသားေအရ ေ်ေပန်ခင္း။ ေအပၚႏႈတၡမ္းနဲ႔ ေအာကၷႈတၡမ္းဟာ ေစ့စပ္ၿပီးေနရပါမယ္။ ႏႈတၡမ္းလႏ္ေနတာ ေထာ္ေနတာမ႐ြိ်ခင္း။ ႏႈတၡမ္းသားမ္ားဟာ က္ီးအာသီးမြည့ႅိဳ နီရဲေန်ခင္း။

(၃) အဌိကလ္ာဏ = အ႐ိုးအဆစ္၏ ေကာင္း်ခင္း

အ႐ိုးေေၾတထာင္ၿပီး ေပၚၾထေကၼန်ခင္း။ ၾသားေၾတ ်ဖဴေျဖးေန်ခင္း။ မၫ္းနက္ ဝါေနတာ မ႐ြိ်ခင္း။ က္ဲေနတာ၊ ထပ္ေနတာေၾတလၫ္း မ႐ြိ်ခင္း။ စိႏၲဳံးေလးေၾတ စီၿပီးထားသလို ညီညီညာညာ ႐ြိေန်ခင္း။

(၄) ဆဝိကလ္ာဏ = အဆင္း၏ ေကာင္း်ခင္း

အသားညိဳတဲ့ အမ္ိဳးသမီးပင္ ်ဖစႅင့ၠစား နံ႔သာေၾတ မလိမ္းမက္ံေသာႅၫ္း အသားေအရ ေခ္ာညက္ေန်ခင္း။ ၾကာညိဳျပင့ၡ္ပ္ေရာငႅိဳ လြေပန်ခင္း။ အသား်ဖဴတဲ့ အမ္ိဳးသမီမ္ား အသားေအရဟာ ေခ္ာညက္ၿပီး မဟာေလြကားပႏ္းလို ေအရာင္ေအၾသးလြေပန်ခင္း။

(၅) ဝယကလ္ာဏ = အ႐ၾယ္၏ ေကာင္း်ခင္း

႐ြိရျငၥဲအသကၳက္ ငယ္႐ၾယၷုပ္ိဳ၊ အ႐ၾယၱင္်ခင္း။ ဆယ္ႀကိမၼြ္ သားျဖားခဲ့ၿပီးေသာႅၫ္း တႀကိမ္သာ သားျဖားေရသးသည့္ မိႏ္းမလို တသားေျမး၊ ေတၾသးလြ ်ဖစ္ေန်ခင္း။ ႐ုပ္ရၫ္အဆင္း က္ဆင္းၾသားတာမ္ိဳး၊ ပုံပ္ကၸႏ္းပ္က္ ်ဖစ္ၾသားတာမ္ိဳး မ႐ြိ်ခင္း။

ဖုႆတီမိဖုရားႀကီး နတ္သမီးဘဝက သိၾကာမင္းထံ ေတာင္းေသာ ဆုဆယၸါး (ကႏ္ေတာ့)

၁။ အၾကႇန္ဳပ္သည္ ဤကိုယ္အ်ဖစၼြ စုေတ့လြ္င္ သိဝိရာဇၼင္းႀကီး၏ နႏ္းေတာၠိဳ အစိုးေရသာ မိဖုရားႀကီး ်ဖစႅိဳ၏။

၂။ တႏြစ္ေ်မာက္ေသာ သမငၼငယ္၏ မ္ကၥိႏြင့ၱဴေသာ ညိဳေသာမ္ကၥိ ႐ြိသၫႅၫ္း ်ဖစ္ရလို၏။

၃။ ညိဳေသာ မ္က္ေမြာငၱံ ႐ြိသၫႅၫ္း ်ဖစႅိဳ၏။

၄။ အမၫ္အား်ဖင့္ ဖုေႆဒဝီဟူ၍ပင္ အမၫ္႐ြိလို၏။

၅။ တႏ္းဆာဆင္အပ္ေသာ ဦးေခါင္းကို၎၊ မ္ကၥိအစုံကို၎၊ ႏြလုံးသၫ္းျပတၠိဳ၎၊ ထီး်ဖဴကို၎၊ သားသမီးကို၎၊ အလို႐ြိေသာ ယာစကာတို႔သၫ္ ေတာင္းခံလာသၫ္႐ြိေသာ္ ထိုယာစကာတို႔ကို အလို႐ြိတိုင္း ေပးလႉျစန႔္ႀကဲတတ္သၫ္်ဖစ္၍ ဝႏၲိဳပိတၸင္ စၪ္းလဲ်ဖင္းမ႐ြိ၊ မင္းတပါးတို႔ ပူေဇာၳိဳက္ေသာ ေက္ာ္ေစာ်ခင္းႏြင့္ ်ပည့ၥဳံေသာ သားေကာင္းရတနာ ကိုလၫ္း ရလို၏။

၆။ ကိုယ္ဝႏ္ေဆာင္ေေလသာႅၫ္း အၾကႇန္ဳပ္ဝမ္းသည္ မယမ္းမစုန႔္ ပုံ႔ပုံ႔မထင္ ေလးအတတ္၌ ၾကၽမ္းက္ငႅိမၼာေသာ ေလးသၼားသၫ္ ေကာင္းျစာသတ္အပ္ေသာ ေလးပ္ၪ္းကဲ့သို႔ ညီၫျၾတၥာ ်ပေကတ့အတိုင္း ႐ြိေစလို၏။

၇။ သားမ္ားျစာပင္ ျဖား်မင္ေသာႅၫ္း အၾကႇန္ဳပ္၏ သား်မတ္အစုံသၫ္ မႀတဲမက္ အ႐ၾယ္ေရာက္ဦးစအတိုင္း တၫ္ေစသတၫ္း။

၈။ အ႐ျၾယႅႏ္သၫၱိဳင္ေအာင္ ဆံပငၼ်ဖဴ ငယၼဴငယ္ေၾသး ေၾသးအတိုင္း တၫ္ေစသတၫ္း။

၉။ အၾကႇန္ဳပ္၏ ကိုယ္အဆင္းသၫႅၫ္း ေခ္းညႇိမတင္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္႐ြိသၫႅၫ္း ်ဖစႅိဳ၏။

၁၀။ မင္း်ပစ္ မင္းမ္က္သင့္၍ ေသ်ခင္းအနီးသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ သူကိုလၫ္း အၾကႇန္ဳပ္၏ အျစမ္း်ဖင့္ ႏုတ္ယဴ ကယ္ေဆာငၷိုငႅိဳ၏။

မင္းပူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာေသရးသားတဲ့ ေဝႆႏၲရာဇာတ္ေတာၳဲက ်ဖစၸါတယ္။ ဆရာေတာ္ေရးခဲ့တာ ်မႏၼာစာေပမြာ ဂႏၴဝင္ေ်မာကၱယ္။ စာေအရးအသား ႏုၾလနကၷဲၿပီး သတၸဳံမြႏၲယ္။ ရသဆိုတာ သတၸဳံမြႏၷဲ႔ ေရးသားတဲ့စာကိုသာ ေခၚအပၱယ္။

ၾကႇန္ဳပ္မူကား ဆုေတာင္းတပါးတၫ္းသာ ရလိုပါ၏။ ်မႏၼာစာ သတၸဳံ မြႏၠႏႅာပါေစသတၫ္း။ မိခင္်မႏၼာစာ၏ ဝမ္းသၫ္ မယမ္းမစုန႔္ ပုံ႔ပုံ႔မထင္ ေလးအတတ္၌ ၾကၽမ္းက္ငႅိမၼာေသာ ေလးသၼားသၫ္ ေကာင္းျစာသတ္အပ္ေသာ ေလးပ္ၪ္းကဲ့သို႔ ညီၫျၾတၥာ ်ပေကတ့အတိုင္း ႐ြိေစလို၏။

ေဒါကၱာတင့္ေၾဆ

ေလးစားျစာ်ဖင့္ ခရကၵစ္ေပးပါတယၡငၺ္ာ။

Unicode

အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ေကာင္းျခင္း (၅) ျဖာကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္…။

(၁) ေကသကလ်ာဏ = ဆံပင္၏ ေကာင္းျခင္း

ဆံပင္ကို ကုပ္ေပၚကေန စုၿပီးစည္းထားလိုက္ရင္ ဥေဒါင္းငွက္ရဲ႕ ျမည္းစည္ပမာ အဖ်ားမွာ ကားၿပီးထြက္ေနျခင္း။ ေျဖခ်လိုက္ရင္ ဆံပင္ရဲ႕ အဖ်ားေတြဟာ ထဘီေအာက္နားစြန္း ေျခမ်က္စိေအာက္ေရာက္ၿပီး အထက္ကို ျပန္ၿပီး ေကာ့တက္ေနျခင္း။

(၂) မံသကလ်ာဏ = အသားအေရ၏ ေကာင္းျခင္း

အ႐ိုးအဆစ္ေတြ ေငါၿပီး ေပၚထြက္မေန အသားအေရ ေျပေနျခင္း။ အေပၚႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းဟာ ေစ့စပ္ၿပီးေနရပါမယ္။ ႏႈတ္ခမ္းလန္ေနတာ ေထာ္ေနတာမရွိျခင္း။ ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားဟာ က်ီးအာသီးမွည့္လို နီရဲေနျခင္း။

(၃) အဌိကလ်ာဏ = အ႐ိုးအဆစ္၏ ေကာင္းျခင္း

အ႐ိုးေတြေထာင္ၿပီး ေပၚထြက္မေနျခင္း။ သြားေတြ ျဖဴေဖြးေနျခင္း။ မည္းနက္ ဝါနေတာ မရွိျခင္း။ က်ဲေနတာ၊ ထပ္ေနတာေတြလည္း မရွိျခင္း။ စိန္တုံးေလးေတြ စီၿပီးထားသလို ညီညီညာညာ ရွိေနျခင္း။

(၄) ဆဝိကလ်ာဏ = အဆင္း၏ ေကာင္းျခင္း

အသားညိဳတဲ့ အမ်ိဳးသမီးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား နံ႔သာေတြ မလိမ္းမက်ံေသာ္လည္း အသားအေရ ေခ်ာညက္ေနျခင္း။ ၾကာညိဳပြင့္ခ်ပ္ေရာင္လို လွပေနျခင္း။ အသားျဖဴတဲ့ အမ်ိဳးသမီမ်ား အသားအေရဟာ ေခ်ာညက္ၿပီး မဟာေလွကားပန္းလို အေရာင္အေသြးလွပေနျခင္း။

(၅) ဝယကလ်ာဏ = အ႐ြယ္၏ ေကာင္းျခင္း

ရွိရင္စြဲအသက္ထက္ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳ၊ အ႐ြယ္တင္ျခင္း။ ဆယ္ႀကိမ္မွ် သားဖြားခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း တႀကိမ္သာ သားဖြားရေသးသည့္ မိန္းမလို တသားေမြး၊ တေသြးလွ ျဖစ္ေနျခင္း။ ႐ုပ္ရည္အဆင္း က်ဆင္းသြားတာမ်ိဳး၊ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး မရွိျခင္း။

ဖုႆတီမိဖုရားႀကီး နတ္သမီးဘဝက သိၾကာမင္းထံ ေတာင္းေသာ ဆုဆယ္ပါး (ကန္ေတာ့)

၁။ အၾကႇန်ဳပ်သည် ဤကိုယ္အျဖစ္မွ စုေတ့လွ်င္ သိဝိရာဇ္မင္းႀကီး၏ နန္းေတာ္ကို အစိုးရေသာ မိဖုရားႀကီး ျဖစ္လို၏။

၂။ တႏွစ္ေျမာက္ေသာ သမင္မငယ္၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ညိဳေသာမ်က္စိ ရွိသည္လည္း ျဖစ္ရလို၏။

၃။ ညိဳေသာ မ်က္ေမွာင္တံ ရွိသည္လည္း ျဖစ္လို၏။

၄။ အမည္အားျဖင့္ ဖုႆေဒဝီဟူ၍ပင္ အမည္ရွိလို၏။

၅။ တန္းဆာဆင္အပ္ေသာ ဦးေခါင္းကို၎၊ မ်က္စိအစုံကို၎၊ ႏွလုံးသည္းပြတ္ကို၎၊ ထီးျဖဴကို၎၊ သားသမီးကို၎၊ အလိုရွိေသာ ယာစကာတို႔သည္ ေတာင္းခံလာသည္ရွိေသာ္ ထိုယာစကာတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ေပးလႉစြန႔္ႀကဲတတ္သည္ျဖစ္၍ ဝန္တိုပိတ္ပင္ စဥ္းလဲျဖင္းမရွိ၊ မင္းတပါးတို႔ ပူေဇာ္ထိုက္ေသာ ေက်ာ္ေစာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သားေကာင္းရတနာ ကိုလည္း ရလို၏။

၆။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေလေသာ္လည္း အၾကႇန်ဳပ်ဝမ်းသည် မယမ္းမစုန႔္ ပုံ႔ပုံ႔မထင္ ေလးအတတ္၌ ကြၽမ္းက်င္လိမ္မာေသာ ေလးသၼားသည္ ေကာင္းစြာသတ္အပ္ေသာ ေလးပ်ဥ္းကဲ့သို႔ ညီၫြတ္စြာ ျပကေတ့အတိုင္း ရွိေစလို၏။

၇။ သားမ်ားစြာပင္ ဖြားျမင္ေသာ္လည္း အၾကႇန်ဳပ်၏ သားျမတ္အစုံသည္ မတြဲမက် အ႐ြယ္ေရာက္ဦးစအတိုင္း တည္ေစသတည္း။

၈။ အ႐ြယ္လြန္သည္တိုင္ေအာင္ ဆံပင္မျဖဴ ငယ္မူငယ္ေသြး ေသြးအတိုင္း တည္ေစသတည္း။

၉။ အၾကႇန်ဳပ်၏ ကိုယ္အဆင္းသည္လည္း ေခ်းညႇိမတင္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္လည္း ျဖစ္လို၏။

၁၀။ မင္းျပစ္ မင္းမ်က္သင့္၍ ေသျခင္းအနီးသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ သူကိုလည္း အၾကႇန်ဳပ်၏ အစြမ္းျဖင့္ ႏုတ္ယူ ကယ္ေဆာင္ႏိုင္လို၏။

မင္းပူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသေရးသားတဲ့ ေဝႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္ထဲက ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေရးခဲ့တာ ျမန္မာစာေပမွာ ဂႏၳဝင္ေျမာက္တယ္။ စာအေရးအသား ႏုလြနက္နဲၿပီး သတ္ပုံမွန္တယ္။ ရသဆိုတာ သတ္ပုံမွန္နဲ႔ ေရးသားတဲ့စာကိုသာ ေခၚအပ္တယ္။

ၾကႇန်ဳပ်မူကား ဆုေတာင္းတပါးတည္းသာ ရလိုပါ၏။ ျမန္မာစာ သတ္ပုံ မွန္ကန္လာပါေစသတည္း။ မိခင္ျမန္မာစာ၏ ဝမ္းသည္ မယမ္းမစုန႔္ ပုံ႔ပုံ႔မထင္ ေလးအတတ္၌ ကြၽမ္းက်င္လိမ္မာေသာ ေလးသၼားသည္ ေကာင္းစြာသတ္အပ္ေသာ ေလးပ်ဥ္းကဲ့သို႔ ညီၫြတ္စြာ ျပကေတ့အတိုင္း ရွိေစလို၏။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *