အေထြအေထြဗဟုသုတ

“အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ လက္ဖဝါးျပင္မွ ထူးျခား အမွတ္အသား (၉) မ်ိဳး”

အလြန္ထူးဆန္းေသာ သဘာဝအင္အားတို႔သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သီးသန႔္ရွင္သန္လွ်က္ရွိရာ ထိုအစြမ္းတို႔၏ အံ့ဖြယ္ရာ သတၱိထူးတို႔က လကၡဏာရွင္ကို စိုးမိုးလွ်က္ရွိၾကသည္။

ထို႔စြမ္းအင္တို႔၏ အမွတ္အသားကို လက္ဖဝါးျပင္တြင္ သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး လကၡဏာရွင္ကို ရာႏႈံန္းျပည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကိုေပးေသာ အထူးအမွတ္အသားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေပသည္။

ထိုအမွတ္အသားမ်ားစြာထဲမွာ အလြန္အေတြ႕မ်ားၿပီး အမွန္တစ္ကယ္လည္း လူတစ္ေယာက္၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကို ဖန္တီးေသာ လက္ဖဝါးျပင္မွာ ထူးျခားေသာ အမွတ္အသား (၉) မ်ိဳးအေၾကာင္းကို စာရွည္မည္စိုးသျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပလိုပါသည္။ ထူးျခားအမွတ္အသား (၉) မ်ိဳးကေတာ့ –

၁။ အစက္ကေလးမ်ား ၂။စက္ဝိုင္းမ်ား ၃။ကြၽန္းသ႑ာန္ ၄။ေလးေထာင့္အမွတ္အသား ၅။ သုံးေထာင့္အမွတ္အသား ၆။ ၾကက္ေျခအမွတ္အသား ၇။ခရင္းခြ ၈။ ရာဇမတ္ကြက္မ်ား ၉။ ၾကယ္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

၁။အစက္ကေလးမ်ား။ ။

လက္ဖဝါးျပင္တြင္ အစက္ကေလးမ်ားကိုေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ထိုအစက္ကေလးမ်ားသည္ အနီေရာင္၊အျပာေရာင္၊ အနက္ ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ရွိေသာ အစက္အေပ်ာက္ကေလးမ်ားရွိတတ္ၾကသည္။

ထိုအစက္ကေလး မ်ားသည္ မွဲ႔မဟုတ္ပါ။အသက္လမ္းေၾကာင္းတြင္ပါရွိပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္ျခင္း၊ ေသာကျဖစ္ရျခင္း။ ပင္ပန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပသည္၊

ၿဂိဳဟ္ခုံမ်ားတြင္ ပါရွိပါက ပါရွိေသာၿဂိဳဟ္ခုံႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ အေၾကာင္း အရာတို႔ အားနည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါရွိပါက နားေလးျခင္း၊ မ်က္လုံး မေကာင္းျခင္းကို ျပၿပီး၊ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါရွိပါက အခ်စ္ေရးတြင္ ကံေခေနတတ္သည္။

ႏွလုံးေရာဂါ၏ အေျခအေန ကိုလည္း သုံးသတ္ႏိုင္သည္။ အစက္၏အေရာင္အဆင္းေပၚႏွင့္ အ႐ြယ္ေပၚမူတည္ၿပီး ခ်ိန္ဆေဟာေျပာ ရေပသည္။

၂။စက္ဝိုင္းမ်ား။ ။

တိက်ေသာ စက္ဝိုင္ပုံအမွတ္အသားကိုေတြ႕ရခဲသည္။ စက္ဝိုင္ပုံအမွတ္အသားသည္ တည္ေနရာကိုလိုက္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကို ေဟာေျပာရသည့္အမွတ္အသားျဖစ္သည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ခုံမ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ စက္ဝိုင္ပုံအမွတ္အသားသည္ ေကာင္းေသာသေဘာကို ေဖာ္ျပတတ္ေသာ္လည္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာအခါ အဆိုးဘက္ကို ဦးတည္ေနတတ္သည္။

လက္ေကာက္ရစ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ စက္ဝိုင္ပုံအမွတ္အသားသည္ ေငြရျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပသည္။ ထူးျခားေသာ အခ်က္အေနျဖင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ စက္ဝိုင္ပုံအမွတ္အသား ထင္ရွားပါရွိပါက ရာထူးႀကီးျခင္း၊ အာဏာရွိျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပတတ္ေသာ္လည္း တနလၤာၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ပါရွိေသာ စက္ဝိုင္ပုံက ေရနစ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။

၃။ကြၽန္းသ႑ာန္မ်ား။ ။

ကြၽန္းအမွတ္အသားသည္ ကံမေကာင္းျခင္း၊ အေႏွာင္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ ေသာက ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ရည္မွန္ခ်က္ ပ်က္စီးျခင္း၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ ပါရွိေစကာမူ ေကာင္းအားနည္းသည့္အမွတ္ျဖစ္သည္။

အသက္လမ္းေၾကာင္း တြင္ပါရွိပါက နာတာရွည္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ကိုယ္လက္အဂၤါစြန႔္လြတ္ရျခင္း မ်ားကိုေဖာ္ျပသည္။ ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါရွိပါက အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး၊ေမတၱာေရးမေကာင္းျခင္း၊ပူပန္ရျခင္းႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါရရွိျခင္းကို ျပသသည္။

အသက္ပိုင္းျဖတ္ ရန္လိုပါသည္။ကံလမ္းေၾကာင္းတြင္ပါရွိပါက အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကံႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္း၊ ဒုကၡေရာက္ျခင္းတို႔ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ပါရွိပါက ရာထူမွျပဳတ္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းျခင္း၊ အရွက္ကြဲျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါရွိပါက မ်က္လုံးထိခိုက္ျခင္း၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ပညာေရးအားနည္းျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြရမည္ျဖစ္သည္။

စေနၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ရွိပါက ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရင္ဆိုင္ရၿပီး ဘဝတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း အလြန္နည္းပါးလိမ့္မည္။အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းတြင္ပါရွိပါက အိမ္ေထာင္ေရးျပသနာမ်ား၊ တစ္ခုလပ္၊ မုတ္ဆိုးဖို-မ ျဖစ္ရျခင္းတို႔ရင္ဆိုင္ရမည္ပင္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းတြင္ပါရွိပါက ခရီးသြားလာရင္း ဒုကၡခံစားရၿပီး ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ပါရွိပါက တဏွာရာဂေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါဆိုးမ်ား ခံစားရတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါတယ္။

၄။ေလးေထာင္အမွတ္အသား။ ။

ေလးေထာင့္အမွတ္အသား(စတုဂံ) သည္ လုံးဝေကာင္းေသာ အမွတ္အသား တစ္ခုအျဖစ္ေတာ့ မမွတ္ယူႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ျပဳေသာ အမွတ္အသားမျဖစ္ မွတ္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

က်ေရာက္လာမည့္ မေကာင္းေသာကိစၥရပ္မ်ားမႈိ သီသီကေလးလြတ္ေျမာက္တတ္သည္။ ကယ္တင္သူေပၚသည့္အမွတ္လည္းျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေစကာမူ ေအာင္ျမင္စြာရင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ႀကီးေသာအမႈ႕ကို ငယ္ေစၿပီး ငယ္ေသာအမႈ႕ကို ပေပ်ာက္ေစသည့္အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည္။

အသက္လမ္းေၾကာင္း၏ အတြင္းဘက္နံရံတြင္ ပါရွိပါက ေထာင္က်ျခင္းကို ျပေသာ ေထာင္အမွတ္အသားျဖစ္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုသတိျပဳရန္လိုပါသည္။

၅။သုံးေထာင့္အမွတ္အသား။ ။

သုံးေထာင္အမွတ္အသား(ႀတိဂံ) အမွတ္အသားကို ေကာင္းမြန္ေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္၊ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ ပါရွိပါကေဆးပညာ၊စာရင္းပညာ၊ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စကား ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာပညာတို႔တြင္ ထူးခြၽန္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ပါရွိပါက စာေပ၊ဂီတ၊႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာ၊တို႔တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမည့္သေဘာကိုေဖာ္ျပသည္။ စေနၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ပါရွိပါက နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္၊ မႏၲန္၊အင္းအိုင္ပညာရပ္စသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းက်ယ္ပညာရပ္မ်ား၊ ဂိုဏ္စဥ္ပညာရပ္တို႔တြင္ ထူးျခားထြန္းေပါက္မည့္ သူျဖစ္သည္။

ၾကာသာပေတးၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ပါရွိပါက ပညာတတ္ျခင္း၊ရာထူး၊ဘြဲ႕ထူးမ်ားရွိျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။အဂၤါၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ပါရွိပါက စစ္ေရးဗ်ဴဟာေကာင္းသူ၊ရဲစြမ္းသတၱိရွိသူျဖစ္မည္။ ခြဲစိတ္ပါရဂူႀကီးလည္းျဖစ္တတ္ သည္။ ေကာင္းေသာအမွတ္သားတစ္ခုျဖစ္သည္။

၆။ၾကက္ေျခအမွတ္အသား။ ။

မေကာင္းေသာအမွတ္အသားအျဖစ္ယူဆၾကေသာ္လည္း ၾကက္ေျခအမွတ္အသား တည္ရွိရာေနရာႏွင့္ အလြန္သက္ဆိုင္ေပသည္။ ေမွာ္ၾကက္ေျခသည္လကၡဏာပညာတြင္ ထင္ရွားေသာ ၾကက္ေျချဖစ္ၿပီး ၾကာသာပေတးၿဂိဳဟ္ခုံရွိၾကက္ေျခသည္ ေကာင္းေသာအမွတ္အသားျဖစ္သည္။

လက္ေကာက္ရစ္အေပၚတြင္တည္ရွိ ေသာၾကက္ေျခသည္ ထီေပါက္ျခင္း၊ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြရျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္လွ်က္ရွိသည္။ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ၾကက္ေျခအမွတ္အသားမွာ ပ်က္စီးျခင္း၊ကံဆိုးျခင္းကိုသာေပးတတ္သည္။

စေနၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ ပါရွိေသာ ၾကက္ေျခသည္ ေသဒဏ္စီရင္ခံရျခင္းႏွင့္္ ပါတ္သက္ေနၿပီး ရာဇဝတ္မႈ႕ႏွင့္ပါတ္သက္ေလသည္။ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ခုံရွိၾကက္ေျခသည္ ဆန႔္က်င္ဘက္လိင္ေၾကာင့္ ေၾကကြဲဖြယ္ အျဖစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ လိင္မွကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနတတ္ေပသည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္(ဖို) တြင္ ပါရွိေသာၾကက္ေျခသည္ ေသနတ္ထိမွန္ေသဆုံးျခင္း၊ တိုက္ပြဲတြင္ဒဏ္ရာျပင္ထန္ရရွိျခင္းကို ျပေလသည္။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ခုံၾကက္ေျခပါရွိသူသည္ လူလိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း အေျခအေနအရ လိမ္လည္မိျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ တနလၤာၿဂိဳဟ္ခုံတြငင္ ပါရွိပါက ဆီးေရာဂါ၊ သားအိမ္ကင္ဆာတို႔ျဖစ္တတ္ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းကာ ေရထဲခုံခ်ၿပီး မိမိကိုယ္အဆုံးစီရင္တတ္သည္ အထိ ျဖစ္တတ္ေသာ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။

၇။ခရင္းခြ။ ။

ခရင္းခြသည္ သက္ဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ခုံတို႔၏အားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ တြန္းအားေပးတဲ့ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာလမ္းေၾကာင္းေတြရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းမွာ ခရင္းခြနဲ႔ ဆုံးတာမေကာင္းတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ ခရင္းခြပါေနတာမ်ိဳးနဲ႔ အသက္လမ္းေၾကာင္းမွာ ခရင္းခနဲ႔ စတင္တာ၊အဆုံးသတ္တာမ်ိဳးေတြဟာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္းဟာ ခရင္းခြပုံနဲ႔ အဆုံးသတ္တာ၊ကံလမ္းေၾကာင္း၊ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတါ ခရင္းခြနဲ႔ အဆုံးသတ္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ၿဂိဳဟ္ခုံတစ္ခုခုေပၚမွာ ခရင္းခြပုံစံအမွတ္အသားေလးေတြရွိတတ္ၿပီး သက္ဆိုရာၿဂိဳဟ္ခုံရဲ႕ ပရိယယ္နဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ရတာျဖစ္တယ္။

၈။ရာဇမတ္ကြက္။ ။

အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းမ်ားတြင္ သံဇကာကြက္ဟုတ္လည္းေခၚသည္၊ဤအမွတ္အသားသည္ လည္း ေကာင္းက်ိဳးမေပးေသာ အမွတ္အသားပင္ျဖစ္သည္။သူတည္ရွိရာ ေနရာၿဂိဳဟ္ခုံတို႔ကိုလိုက္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကို ေပးတတ္ေလသည္။

ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ ထင္ရွားေသာ ဇာကာကြက္ပါရွိပါက ဆန႔္က်င့္ဘက္လိင္တို႔၏ အားေပးျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းကို ရရွိတတ္သည္၊သို႔ေသာ္လည္း ထိုဆန႔္က်င္ဘက္လိင္တို႔ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈ႕ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ေပသည္။

စေနၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ ပါရွိပါက ေထာင္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္သည္၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ခုံတြင္ပါရွိပါက ဘဝ၏ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေက်ာ္ၾကားျခင္းတို႔သည္ စိတ္ကူးေလာက္ႏွင့္သာ ေၾကနပ္ရေပလိမ့္မည္။ လက္ေတြဘာမွမျဖစ္ထြန္းတတ္ေပ။

၉။ၾကယ္။ ။

ဒီအမွတ္အသားကေတာ့ လက္ဖဝါျပင္ဖတ္အတတ္ပညာမွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္တယ္။ လကၡဏာရွင္ရဲ႕ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးအတြက္ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းကိုဖန္ဆီရာမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ အမွတ္အသားျဖစ္တယ္၊ေအာက္ေျခမွာ အျမင့္ဆုံးအေျခအေနအထိ တြန္းပို႔ႏိုင္သလို အျမင္ဆုံးအေျခအေနမွ ေအာက္ေျခအထိလည္း ဆြဲခ်တတ္တဲ့ အမွတ္အသားျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းတဲ့ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ေပမယ့္ ၾကယ္တည္ရွိတဲ့ ၿဂိဳဟ္ခုံေပၚမူတည္ပါတယ္။ ၾကာသာပေတးၿဂိဳဟ္ခုံမွာပါရင္ ႐ုတ္တရက္ ႀကီးပြားတိုးတက္တာ၊ေက်ာက္ေအာင္တာမ်ိဳး၊ ရာထူးပိုင္းဆိုင္ရာေျပာရရင္ တစ္ဆင္ျမင့္ရာထူးကို တိုက္႐ိုက္ခံအပ္ခံရတာမ်ိဳး ေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္။

စေနၿဂိဳဟ္ခုံမွာပါရင္ေတာ့ အစပိုင္းမွာေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြဆက္တိုက္ရရွိၿပီး အဆုံးသတ္မွာ အားလုံးပ်က္စီး က်ဆုံးရတာမ်ိဳးပါ။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ခုံမွာပါရင္ေတာ့ သိပၸံပညာရွင္၊စူးစမ္းေလ့လာသူ၊ သုေတသနပညာရွင္ေတြျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔လည္း ခ်မ္းသာမယ့္သူပါ။ တစ္ျခားၿဂိဳဟ္ခုံေတြနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာပါတဲ့ ၾကယ္အမွတ္အသားေတြရဲ႕ ေဟာခ်က္ေတြကလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။

အခုတင္ျပတာကေတာ့ လက္ေတြလကၡဏာေဟာေျပာမႈ႕သက္တမ္းမွာ အလြန္အေတြ႕မ်ားတဲ့ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ လက္ဖဝါးျပင္မွာ ထူးျခားအမွတ္အသားမ်ားကို အက်င္းခ်ဳပ္တင္ျပရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမွတ္အသားေတြရဲ႕ အက်ယ္တစ္ပြင့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ဘယ္လိုလက္ပုံစံမွာ ဘယ္လိုအားမ်ိဳးရွိတဲ့ ၿဂိဳဟ္ခုံပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္အမွတ္အသားပါရင္ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာေတြရွိပါေသးတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာ လကၡဏာက်မ္းမ်ားမွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ထူးျခားအမွတ္အသားမ်ားအျဖစ္ နကၡတ္၂၇ ရဲ႕ ႐ုပ္ပုံ႑ာန္ရွိေသာ အမွတ္အသားမ်ား၊ရာသီ႐ုပ္ပုံအမွတ္ အသားမ်ား စသည္တို႔ဟာ အမွန္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ေရးသားခ်က္ေတြသာျဖစ္တယ္၊ ကြၽႏ္ုပ္လကၡဏာေဟာေျပာမႈ႕သက္တမ္းတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မေတြ႕ဖူးခဲ့ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္၏ ဆရာႀကီးအပါအဝင္ မိတ္ေဆြလကၡဏာဆရာမ်ားလည္း သူတို႔သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္မေတြ႕ဖူးၾကပါဘူး။ အခုကြၽႏ္ုပ္တင္ျပတဲ့ အမွတ္အသားေတြသာ ေတြ႕ရတာျဖစ္ၿပီး အမွတ္တစ္ကယ္လည္း လူ႔ဘဝကို စိုးမိုးၾကပါေၾကာင္း တင္ျပရပါတယ္။

ကကၤသူ09-255068533(Viber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *